โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุวรรณ คล่องแคล่ว
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0918281136
อีเมล์ : krooaeo@gmail.com

นายเสฎฐวุฒิ รอบรู้
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0982172123

นางสาวสุพิชา คิดค้า
ครู คศ.1
อีเมล์ : bowling023en@gmail.com