โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
153 หมู่ 11 บ้านค้อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ 042684099
ลูกจ้างประจำ

นายชีวะ ผ่องแผ้ว
ลูกจ้างประจำ

นายวิระ ผ่องแผ้ว
ลูกจ้างประจำ

นายกิตติชัย ศรีสร้อย
ลูกจ้างประจำ